Want to dance or dance?- Taniec – wirujący romans

(Read more posts on stylowabezmetryki.pl, to subscribe use my RSS, contact: basiaszostak@yahoo.pl)

Znalezione obrazy dla zapytania taniec w średniowieczu

A medieval dance/ Taniec średniowieczny

Znalezione obrazy dla zapytania taniec XVII wieku

The dance in XVII century / Taniec w XVII wieku

Znalezione obrazy dla zapytania taniec współczesnyModern dance / Taniec współczesny

“Want to dance or dance?” this question comes from my favourite film The Thomas Crown Affair . Dance or dance? What the hell it means? Well, the first dance it is just moving in the rhythm of music… but the second dance… Oh, it is the whole story…A promise of adventage,  love affair, a game…I am looking at a dancing couple…For the first time  I realize how much dancing is not about trained steps, not just following some patterns, rules, but it is a whole story between two people …It is a game of senses, it is expression of emotions. It is also letting the body move, sway…Some couples complain they find it difficult to dance together…as if they follow different rhythms…But it is their inner rhythm which is not the same, their hearts that  bit in a different pace…It is not their feets and legs that sort of have troubles to cooperate, but their minds and emotions and as long as they do not find the way to communicate even the best dance courses will be useless…

So , if a dance means a love affair between two people…Where is the flirt under the glittering lights of the disco where everybody dances separatly…where is the place for hidden signals…does it mean that nowadays people do not want to cooperate, they are lonly or even lost and want to follow only their own rhythm… Looking at the pictures of various dances I have also decided that modern dance is more about gimnastics than full of grace swinging dancing from the past…Yes, the modern dance is another symbol of our difficult times….So, want to dance or dance…

Znalezione obrazy dla zapytania taniec discoDisco

“Chcesz potańczyć czy zatańczyć?” To cytat z mojego ukochanego filmu Afera Thomasa Crowna. Potańczyć czy zatańczyć? Co to do diaska znaczy? To pierwsze to zwyczajnie poruszać się wspólnie w rytm muzyki, ale to drugie zatańczyć …Och, to cała historia…To przygoda, to romans, to gra…Przyglądam się tańczącej  parze…Po raz pierwszy zdaję sobie sprawę jak bardzo taniec to nie zwyczajnie zestaw wyuczonych kroków, nie odwzorowanie jakichś wzorów , zasad…ale to cała historia pomiędzy dwojgiem ludzi…To gra zmysłów, to wyraz emocji. To również pozwolenie swojemu ciału na ruch, kołysanie…Niektóre pary narzekają, że nie umieją razem tańczyć.. jakby podążali za odmiennymi rytmami…Ale to ich wewnętrzny rytm nie jest taki sam, ich serca, które biją w innym tempie…To nie ich stopy i nogi, które jakby mają kłopot w dogadaniu się, ale ich umysły i emocje i tak długo, jak one nie znajda sposobu na komunikację, nawet najlepszy kurs tańca będzie fiaskiem…

Tak więc, jeśli taniec jest czymś w rodzaju romansu pomiędzy dwiema osobami….Gdzie jest miejsce na flirt przy mieniących się światłach dyskoteki, gdzie każdy tańczy oddzielnie…Gdzie czas na ukryte sygnały?…Czy to znak, że aktualnie ludzie nie chcą się komunikować, są samotni i zagubieni, chcą koniecznie podążać za swoim własnym rytmem…Przyglądając się zdjęciom rozmaitych tańców stwierdzam również, że taniec współczesny ma więcej wspólnego z gimnastyką niż taneczne kołysanie się w przeszłości TAK , TANIEC WSPÓŁCZESNY TO SYMBOL TRUDNYCH CZASÓW…Więc, chcesz potańczyć czy zatańczyć…

Facebook Comments

Facebook Comments

Post a comment